Gert Jochems - Photographer documentary, portraits, commercial

RUS

KAPUSCINSKI, LAPIDARIUM - Observaties van een wereldreiziger, 2003


-) De relatie tussen mens en omgeving ziet er in het Oosten anders uit dan in het Westen.  Het Westen beschouwt de omgeving waarin we verblijven en ons bewegen als het verlengde van onszelf, dus als we de straat vegen, de ramen lappen, dan komen die bezigheden uit dezelfde behoefte en wil voort als wanneer we een schoon overhemd of een keurig gestreken jurk aantrekken.  De omgeving laat iemand uit het Oosten koud.  Hij probeert deze niet eens verfijning, glans, esthetische kwaliteit te verlenen. Het vuil gooit hij direct voor zijn huis neer, het waswater gooit hij door zijn raam naar buiten.  Het begrip van conserveren, van schoonmaken, poetsen, schilderen is hem vreemd.  Zijn contact met de dingen is eenmalig.  Hij zet bijvoorbeeld een schutting neer.  Later gaat de schutting stuk, hij verrot, zakt in-dat interesseert de mens uit het Oosten niet meer.  Hij ziet geen verband tussen kwaliteit van zijn eigen leven en de kwaliteit van zijn eigen omgeving.  De wereld van het vuil en de verwaarlozing begint exact op de grens van zijn huid.  (pag.  88-89)


-) Er zijn twee Russische werkelijkheden : de mythische, filosofische, geestelijke, de hogere, en tegelijkertijd woekert daarnaast de werkelijkheid van de lompheid, de slechtheid en het vuil.  En daartussen- waar is het raakvlak ?  Waar zijn de verbindingen, schakels, bruggen ? Maar alleen die twee werkelijkheden samen vormen Rusland, dat één en ondeelbaar is. (pag. 84)-) The relationship between people and the environment looks different in the East than in the West. The West sees the environment in which we reside and move as an extension of ourselves, so when we sweep the street, clean the windows, those activities come from the same need and will as when we put on a clean shirt or a neatly ironed dress . The environment leaves someone from the East cold. He does not even try to give it refinement, shine, aesthetic quality. He throws the dirt directly in front of his house, he throws the washing water out through his window. The concept of conservation, cleaning, polishing, painting is foreign to him. His contact with things is one-off. For example, he puts up a fence. Later the fence breaks, it rot, collapses - that no longer interests people from the East. He sees no connection between the quality of his own life and the quality of his own environment. The world of dirt and neglect begins right on the edge of his skin. (pp. 88-89)


-) There are two Russian realities: the mythical, philosophical, spiritual, the higher, and at the same time the reality of rudeness, badness and filth proliferates. And in between - where is the interface? Where are the connections, links, bridges? But only those two realities together make up Russia, which is one and indivisible. (pp. 84)